Liber AL vel Legis


III. FEJEZET - RA HOOR KHUIT


1. Abrahadabra; the reward of Ra Hoor Khut.
1. Abrahadabra; Ra Hoor Khut jutalma.

2. There is division hither homeward; there is a word not known. Spelling is defunct; all is not aught. Beware! Hold! Raise the spell of Ra-Hoor-Khuit!
2. Itt, hazafelé megosztottság van; van egy ismeretlen szó. A betűzés halott; a minden nem semmi. Óvakodj! Állj! Emeld Ra-Hoor-Khuit varázslatát!

3. Now let it be first understood that I am a god of War and of Vengeance. I shall deal hardly with them.
3. Most legyen elsőként érthető, hogy én a Háború és a Bosszú egy istene vagyok.

4. Choose ye an island!
4. Válasszatok egy szigetet!

5. Fortify it!
5. Erősitsétek meg!

6. Dung it about with enginery of war!
6. Trágyázzátok körbe háborús gépezetekkel!

7. I will give you a war-engine.
7. Adok nektek egy hadigépet.

8. With it ye shall smite the peoples; and none shall stand before you.
8. Azzal lesújtotok a népekre; és senki nem áll meg előttetek.

9. Lurk! Withdraw! Upon them! this is the Law of the Battle of Conquest: thus shall my worship be about my secret house.
9. Lapulj! Vonulj vissza! Előre! ez a Hódítás Csatájának Törvénye: így végezd imádatom titkos házamban.

10. Get the stele of revealing itself; set it in thy secret temple -- and that temple is already aright disposed -- & it shall be your Kiblah for ever. It shall not fade, but miraculous colour shall come back to it day after day. Close it in locked glass for a proof to the world.
10. Szerezd meg magát a Felfedés Sztéléjét; állítsd fel titkos templomodban - és az a templom máris készenáll - & ez lesz Kiblád mindörökre. Nem fog megfakulni, hanem csodás szín tér belé vissza nap nap után. Zárd lelakatolt üvegbe bizonyítékul a világnak.

11. This shall be your only proof. I forbid argument. Conquer! That is enough. I will make easy to you the abstruction from the ill-ordered house in the Victorious City. Thou shalt thyself convey it with worship, o prophet, though thou likest it not. Thou shalt have danger & trouble. Ra-Hoor-Khu is with thee. Worship me with fire & blood; worship me with swords & with spears. Let the woman be girt with a sword before me: let blood flow to my name. Trample down the Heathen; be upon them, o warrior, I will give you of their flesh to eat!
11. Ez légyen egyetlen bizonyítékod. Megtiltom az ellenkezést. Hódíts! Ennyi elég. Megkönnyítem elszakadásodat a Győzelmes Városban lévő hibás rendű háztól. Te magad fogod megtéríteni imádattal, ó próféta, bár nem tetszik neked. Veszély & baj leselkedik rád. Ra-Hoor-Khu veled van. Imádj engem tűzzel & vérrel; imádj engem kardokkal & dárdákkal. Legyen az asszony karddal övezve előttem: hadd folyjon vér a nevemnek. Gázold le a Hitetleneket; kerekedj fölébük, ó harcos, néked adom étkül húsukat!

12. Sacrifice cattle, little and big: after a child.
12. Áldozzatok marhát, kicsit és nagyot: egy gyermek után.

13. But not now.
13. De nem most.

14. Ye shall see that hour, o blessed Beast, and thou the Scarlet Concubine of his desire!
14. Látni fogjátok azt az órát, ó áldott Fenevad, és te, vágyainak Skarlát Ágyasa!

15. Ye shall be sad thereof.
15. Szomorúak lesztek tőle.

16. Deem not too eagerly to catch the promises; fear not to undergo the curses. Ye, even ye, know not this meaning all.
16. Ne tekintsetek túl lelkesen az ígéretek megragadására; ne féljetek alávetni magad az átkoknak. Ti, még ti sem értitek mindezek jelentését.

17. Fear not at all; fear neither men nor Fates, nor gods, nor anything. Money fear not, nor laughter of the folk folly, nor any other power in heaven or upon the earth or under the earth. Nu is your refuge as Hadit your light; and I am the strength, force, vigour, of your arms.
17. Ne féljetek egyáltalán; ne féljetek embertől, sem Sorstól, sem istenektől, sem semmitől. A pénzt ne féljétek, sem a népi ostobaság kacaját, sem más erőt a mennyben, vagy a földön, vagy a föld alatt. Nu a menedéketek, ahogy Hadit a fényetek; és én vagyok karotok ereje, hatalma, buzgalma.

18. Mercy let be off; damn them who pity! Kill and torture; spare not; be upon them!
18. Hagyjátok a kegyelmet, átkozottak, kik sajnálkoznak! Öljetek és kínozzatok; ne hagyjatok meg senkit; kerekedjetek fölébük!

19. That stele they shall call the Abomination of Desolation; count well its name, & it shall be to you as 718.
19. Azt a sztélét a Sivárság Irtózatának fogják hívni; jól számoljátok nevét, & az nektek 718 lesz.

20. Why? Because of the fall of Because, that he is not there again.
20. Miért? Mert a Mert bukása miatt nincs ő ott ismét.

21. Set up my image in the East: thou shalt buy thee an image which I will show thee, especial, not unlike the one thou knowest. And it shall be suddenly easy for thee to do this.
21. Állítsd fel képmásom Keleten: venni fogsz egy képet, melyet megmutatok neked, különleges, hasonlót ahhoz, melyet ismersz. És hirtelen könnyűvé válik ezt megtenned.

22. The other images group around me to support me: let all be worshipped, for they shall cluster to exalt me. I am the visible object of worship; the others are secret; for the Beast & his Bride are they: and for the winners of the Ordeal X. What is this? Thou shalt know.
22. A többi kép körém csoportosul, hogy támogassanak: mind legyen imádva, mert körém csoportosulnak, hogy felmagasztaljanak. Én vagyok az imádat látható tárgya; a többi titkos; mert a Fenevad & Menyasszonya ők: és az X Megpróbáltatás győztesei. Mi ez? Tudni fogod.

23. For perfume mix meal & honey & thick leavings of red wine: then oil of Abramelin and olive oil, and afterward soften & smooth down with rich fresh blood.
23. Illatszernek keverjetek össze lisztet és mézet és vörösbor seprőjét: majd Abramelin olaját és olívaolajat, és utána lágyítsátok & simítsátok el gazdag, friss vérrel.

24. The best blood is of the moon, monthly: then the fresh blood of a child, or dropping from the host of heaven: then of enemies; then of the priest or of the worshippers: last of some beast, no matter what.
24. A legjobb vér a holdé, havonta: aztán egy gyermek friss vére, vagy a mennybéli ostya cseppjei: aztán az ellenségeké: aztán a papé vagy a híveké: végül valamely állaté, mindegy milyené.

25. This burn: of this make cakes & eat unto me. This hath also another use; let it be laid before me, and kept thick with perfumes of your orison: it shall become full of beetles as it were and creeping things sacred unto me.
25. Ezt égessétek: készítsetek ebből süteményeket & egyétek nekem. Ennek van egy másik használati módja is; légyen elém helyezve, és vastagon megkenve imáid illatszereivel: tele lesz bogarakkal és csúszó-mászó dolgokkal, melyek szentek nekem.

26. These slay, naming your enemies; & they shall fall before you.
26. Öljétek meg ezeket, megnevezve ellenségeiteket; & azok elhullanak előttetek.

27. Also these shall breed lust & power of lust in you at the eating thereof.
27. Úgyszintén vágyat & a vágy hatalmát szaporítják bennetek az étkezéssel.

28. Also ye shall be strong in war.
28. Úgyszintén erősek lesztek a csatában.

29. Moreover, be they long kept, it is better; for they swell with my force. All before me.
29. Sőt mitöbb, ha soká vannak tartva, az jobb; mert dagadnak az erőmtől. Mind előttem.

30. My altar is of open brass work: burn thereon in silver or gold!
30. Oltárom nyílt bronzmunka: ezüstön vagy aranyon égessetek rajta!

31. There cometh a rich man from the West who shall pour his gold upon thee.
31. Jön egy gazdag ember Nyugatról, aki rádönti aranyát.

32. From gold forge steel!
32. Az aranyból kovácsolj acélt!
33. Be ready to fly or to smite!
33. Légy készen menekülni vagy lesújtani!

34. But your holy place shall be untouched throughout the centuries: though with fire and sword it be burnt down & shattered, yet an invisible house there standeth, and shall stand until the fall of the Great Equinox; when Hrumachis shall arise and the double-wanded one assume my throne and place. Another prophet shall arise, and bring fresh fever from the skies; another woman shall awake the lust & worship of the Snake; another soul of God and beast shall mingle in the globed priest; another sacrifice shall stain the tomb; another king shall reign; and blessing no longer be poured To the Hawk-headed mystical Lord!
34. De a szent helyed érintetlen marad a századokon át: bár tűzzel és karddal lesz porig égetve & összezúzva, mégis egy láthatatlan ház áll ott, és állni fog a Nagy Napéjegyenlőség bukásáig; mikor Hrumachis emelkedik majd és a kettős pálcájú foglalja el trónom és helyem. Egy másik próféta jő majd, s friss lázt hoz az egekből; egy másik asszony ébreszti a Kígyó vágyát & imádatát; Isten és fenevad egy másik lelke vegyül a gömbbel ékesített papban; egy másik áldozat szennyezi a sírboltot; egy másik király uralkodik; és több áldás nem lesz a Sólyom-fejű misztikus Úrra öntve!

35. The half of the word of Heru-ra-ha, called Hoor-pa-kraat and Ra-Hoor-Khut.
35. Heru-ra-ha szavának fele, melyet Hoor-pa-kraat-nak és Ra-Hoor-Khut-nak hívnak.

36. Then said the prophet unto the God:
36. Ekkor szólt a próféta az Istenhez:

37. I adore thee in the song –
I am the Lord of Thebes, and I
The inspired forth-speaker of Mentu;
For me unveils the veiled sky,
The self-slain Ankh-af-na-khonsu
Whose words are truth. I invoke, I greet
Thy presence, O Ra-Hoor-Khuit!

Unity uttermost showed!
I adore the might of Thy breath,
Supreme and terrible God,
Who makest the gods and death
To tremble before Thee: –
I, I adore thee!

Appear on the throne of Ra!
Open the ways of the Khu!
Lighten the ways of the Ka!
The ways of the Khabs run through
To stir me or still me!
Aum! let it kill me!

37. Dalban dícsérlek téged
Thébának ura vagyok én
Ihletet szóm szól Mentunak
Nékem vetkezik le az ég
A holt Ankh-af-na-Khonsunak
Halld hát igaz szavait
Légy itt köztünk, Ra-Hoor-Khuit

Az egység legfelsőbb képe
Csodálom hatalmas lehed
Legfőbb és iszonyú Isten
A Halál s az istenek
Is rettegnek téged
Én, én imádlak téged

Jelenj meg trónusán Ra-nak
Nyisd meg a Khu útjait
Könnyítsd útjait a Kanak
A Khabs az ő útjain
Altasson, vagy költsön
Aum! Hagyd hogy megöljön!

38. So that thy light is in me; & its red flame is as a sword in my hand to push thy order. There is a secret door that I shall make to establish thy way in all the quarters, (these are the adorations, as thou hast written), as it is said:

The light is mine; its rays consume
Me: I have made a secret door
Into the House of Ra and Tum,
Of Khephra and of Ahathoor.
I am thy Theban, O Mentu,
The prophet Ankh-af-na-khonsu!

By Bes-na-Maut my breast I beat;
By wise Ta-Nech I weave my spell.
Show thy star-splendour, O Nuit!
Bid me within thine House to dwell,
O winged snake of light, Hadit!
Abide with me, Ra-Hoor-Khuit!
38. Hogy a fényed énbennem legyen; & ennek vörös lángja mint kard a kezemben, hogy rended betartassam. Titkos ajtót készítek, hogy bejárásod legyen minden égtájhoz (ezek az imádságok, ahogyan megírtad), ahogy kimondatott:

A fény enyém, emészt sugárja
Megnyitom rejtett ajtóm
Ra-nak és Tumnak házába
Hol Khephra él, és Ahathoor
Thébaid vagyok, Ó Mentu,
Én, Próféta Ankh-af-na-Khonsu

Bes-na-Mautnak keblem verem
Varázsom szövi bölcs Ta-Nech
Nuit, fényed mutasd nekem,
Házadba hívj lakni engem
Ó szárnyas fény-kígyó, Hadit
Lakozz velem, Ra-Hoor-Khuit!

39. All this and a book to say how thou didst come hither and a reproduction of this ink and paper for ever -- for in it is the word secret & not only in the English -- and thy comment upon this the Book of the Law shall be printed beautifully in red ink and black upon beautiful paper made by hand; and to each man and woman that thou meetest, were it but to dine or to drink at them, it is the Law to give. Then they shall chance to abide in this bliss or no; it is no odds. Do this quickly!
39. Mindez és egy könyv, mely elmondja, hogyan érkeztél ide és ezen tinta és papír másolata örökké - mert benne van a titkos szó & nem csak az angolban - és kommentárod ehhez a Törvény Könyvéhez gyönyörű vörös tintával és feketével lesz nyomtatva gyönyörű kézzel készült papírra; és minden férfinak és nőnek, akivel találkozol, mégha csak eszel, vagy iszol velük, a Törvény adandó. Akkor esélyük van, hogy ezen áldásban éljenek, vagy sem; nincs különbség. Tedd ezt gyorsan!

40. But the work of the comment? That is easy; and Hadit burning in thy heart shall make swift and secure thy pen.
40. De a kommentár műve? Az könnyű; és szívedben égő Hadit gyorssá és biztossá teszi tollad.

41. Establish at thy Kaaba a clerk-house: all must be done well and with business way.
41. Állíts fel Kaabádban egy írnok-házat: mindent jól kell végezni, és az üzlet útján.

42. The ordeals thou shalt oversee thyself, save only the blind ones. Refuse none, but thou shalt know & destroy the traitors. I am Ra-Hoor-Khuit; and I am powerful to protect my servant. Success is thy proof: argue not; convert not; talk not over much! Them that seek to entrap thee, to overthrow thee, them attack without pity or quarter; & destroy them utterly. Swift as a trodden serpent turn and strike! Be thou yet deadlier than he! Drag down their souls to awful torment: laugh at their fear: spit upon them!
42. A próbákat magad fogod ellenőrizni, kivéve a vakpróbákat. Senkit se utasíts el, de ismerd fel & pusztítsd el az árulókat. Én vagyok Ra-Hoor-Khuit; és erős vagyok, hogy megvédjem szolgámat. A siker a bizonyítékod: ne vitatkozz, ne téríts; ne beszélj túl sokat! Őket, kik csapdába akarnak csalni, meg akarnak téged buktatni, őket támadd meg szánalom és irgalom nélkül; & pusztítsd el őket teljesen. Sebesen, mint ahogy a kígyó fordul, s csap le, ha ráléptek! Légy te még halálosabb, mint ő! Rángasd lelküket iszonyú kínok közé: nevess félelmükön: köpd le őket!

43. Let the Scarlet Woman beware! If pity and compassion and tenderness visit her heart; if she leave my work to toy with old sweetnesses; then shall my vengeance be known. I will slay me her child: I will alienate her heart: I will cast her out from men: as a shrinking and despised harlot shall she crawl through dusk wet streets, and die cold and an-hungered.
43. Óvakodjon a Skarlát Asszony! Ha szánalom és együttérzés és gyengédség látogatja meg szívét; ha elhagyja művemet, hogy régi édeskedésekkel játszódjon; akkor ismerszik meg bosszúm. Leölöm magamnak gyermekét: elidegenítem szívét: kivetem az emberek közül: mint elfogyó és megvetett szajha fog harmatvizes utcákon kúszni, és átfagyva, éhesen pusztul el.

44. But let her raise herself in pride! Let her follow me in my way! Let her work the work of wickedness! Let her kill her heart! Let her be loud and adulterous! Let her be covered with jewels, and rich garments, and let her be shameless before all men!
44. De emelkedjen fel büszkén! Kövessen engem utamon! Munkálkodjon a gazság művén! Ölje meg saját szívét! Legyen hangos és parázna! Borítsa be ékszer és gazdag öltözék, és légyen szégyentelen minden férfiak előtt!

45. Then will I lift her to pinnacles of power: then will I breed from her a child mightier than all the kings of the earth. I will fill her with joy: with my force shall she see & strike at the worship of Nu: she shall achieve Hadit.
45. Akkor a hatalom hegycsúcsaira emelem: akkor olyan gyermeket nemzek neki, ki hatalmasabb lesz, mint a föld összes királya. Megtöltöm gyönyörrel: az én erőmmel fogja látni & lecsap Nu imádatára: eléri Haditot.

46. I am the warrior Lord of the Forties: the Eighties cower before me, & are abased. I will bring you to victory & joy: I will be at your arms in battle & ye shall delight to slay. Success is your proof; courage is your armour; go on, go on, in my strength; & ye shall turn not back for any!
46. Én vagyok a Negyvenesek harcos Ura: a Nyolcvanasok remegnek előttem, & megalázkodnak. Győzelmet hozok nektek, & gyönyört: hadrendetekben állok a harcban & élvezettel öltök. Győzelem a bizonyítékotok, bátorság a páncélotok; előre, előre, az én erőmben; & nem fordultok vissza senki kedvéért!

47. This book shall be translated into all tongues: but always with the original in the writing of the Beast; for in the chance shape of the letters and their position to one another: in these are mysteries that no Beast shall divine. Let him not seek to try: but one cometh after him, whence I say not, who shall discover the Key of it all. Then this line drawn is a key: then this circle squared in its failure is a key also. And Abrahadabra. It shall be his child & that strangely. Let him not seek after this; for thereby alone can he fall from it.
47. Legyen eme könyv lefordítva fordítva minden nyelvre: de mindig a Fenevad eredeti írásával együtt; a betűk alakjának véletlenszerűsége és egymáshoz való viszonyuk okán: ezekben olyan misztériumok rejlenek, melyet semmilyen Fenevad nem jósolhat meg. Ne is próbálkozhasson: de jő majd utána egy, nem mondom, mikor, ki felfedezi mindenek Kulcsát. akkor ezen megrajzolt vonal egy kulcs: akkor ezen kör, melyet kudarca négyszögesít, szintén egy kulcs. És Abrahadabra. Az ő gyermeke lesz & az furcsamód. Ne kereshesse ezt; mert egyedül ezáltal tud elesni tőle.

48. Now this mystery of the letters is done, and I want to go on to the holier place.
48. Most a betűk eme misztériuma kész, és szentebb helyre óhajtok továbbmenni.

49. I am in a secret fourfold word, the blasphemy against all gods of men.
49. Egy titkos négyrétű szóban vagyok, az istenkáromlás az emberek összes istene ellen.

50. Curse them! Curse them! Curse them!
50. Átok rájuk! Átok rájuk! Átok rájuk!

51. With my Hawk's head I peck at the eyes of Jesus as he hangs upon the cross.
51. Sólyomfejemmel Jézus szemeit csípkedem, ahogy a keresztről lóg.

52. I flap my wings in the face of Mohammed & blind him.
52. Szárnyaim Mohammed arcába csapom & megvakítom.

53. With my claws I tear out the flesh of the Indian and the Buddhist, Mongol and Din.
53. Karmaimmal az Indián és a Buddhista, Mongol és Indiai húsát tépem.

54. Bahlasti! Ompehda! I spit on your crapulous creeds.
54. Bahlasti! Ompehda! Köpök kótyagos hittételeitekre!

55. Let Mary inviolate be torn upon wheels: for her sake let all chaste women be utterly despised among you!
55. Érintetlen Mária kerekek közt tépessen szét: miatta légyen minden szűzies asszony utálattal megvetve köztetek!

56. Also for beauty's sake and love's!
56. És a szépség miatt, és a szerelemért!

57. Despise also all cowards; professional soldiers who dare not fight, but play; all fools despise!
57. Vessetek meg továbbá minden gyávát; hivatásos katonákat, kik nem mernek harcolni, csak játszanak; minden bolondot vessetek meg!

58. But the keen and the proud, the royal and the lofty; ye are brothers!
58. De a lelkes és a büszke, a nemes és az élelmes; ti testvérek vagytok!

59. As brothers fight ye!
59. Testvérekként harcoljatok!

60. There is no law beyond Do what thou wilt.
60. Nincs törvény a Tégy amit akarszon túl.

61. There is an end of the word of the God enthroned in Ra's seat, lightening the girders of the soul.
61. Vége van a Ra székében trónoló Isten szavának, könnyítve a lélek mestergerendáinak terhein.

62. To Me do ye reverence! to me come ye through tribulation of ordeal, which is bliss.
62. Előttem tisztelegjetek! hozzám jöjjetek próbák nehézségén keresztül, mely áldás.

63. The fool readeth this Book of the Law, and its comment; & he understandeth it not.
63. A bolond elolvassa ezen Törvény Könyvét, és annak kommentárját & ő nem érti meg.

64. Let him come through the first ordeal, & it will be to him as silver.
64. Hadd jöjjön az első próbán át, & az olyan lesz neki, mint az ezüst.

65. Through the second, gold.
65. A másodikon keresztül, arany.

66. Through the third, stones of precious water.
66. A harmadikon keresztül, értékes víz kövei.

67. Through the fourth, ultimate sparks of the intimate fire.
67. A negyediken keresztül, a belső tűz végső szikrái.

68. Yet to all it shall seem beautiful. Its enemies who say not so, are mere liars.
68. Mégis mindenkinek gyönyörűnek látszik. Ellenségei, kik azt mondják, ez nem így van, pusztán hazugok.

69. There is success.
69. Van siker.

70. I am the Hawk-Headed Lord of Silence & of Strength; my nemyss shrouds the night-blue sky.
70. Én vagyok a Csend & az Erő Sólyom-Fejű Ura; nemeszkendőm elhomályosítja az éj-kék eget.

71. Hail! ye twin warriors about the pillars of the world! for your time is nigh at hand.
71. Üdvözlet néktek! ti ikerharcosok a világ oszlopai mellett! mert időtök egyre közeleg.

72. I am the Lord of the Double Wand of Power; the wand of the Force of Coph Nia--but my left hand is empty, for I have crushed an Universe; & nought remains.
72. Én vagyok a Hatalom Kettős Pálcájának Ura; Coph Nia Erejének pálcája - de bal kezem üres, mert szétzúztam egy Univerzumot & semmi marad.

73. Paste the sheets from right to left and from top to bottom: then behold!
73. Ragaszd a lapokat jobbról balra és fentről lefelé: majd lásd!

74. There is a splendour in my name hidden and glorious, as the sun of midnight is ever the son.
74. Rejtett és dicsőséges ragyogás van nevemben, ahogy az éjféli nap mindörökké a fiú.

75. The ending of the words is the Word Abrahadabra.
The Book of the Law is Written
and Concealed.
Aum. Ha.
75. A szavak lezárása a Szó: Abrahadabra.
A Törvény Könyve Megíratott
és Elrejtetett.
Aum. Ha.A thelema.hu weboldal célja a Thelema filozófiáját hozzáférhetővé tenni a magyar nyelvű olvasók számára.
A szövegek az Interneten fellelhető források fordításai, melyek eredeti helyét mindenhol jelezzük.
A thelema.hu oktatási/ismeretterjesztési céllal jött létre, nem áll kapcsolatban semmilyen módon a szövegek jogtulajdonosával, az Ordo Templi Orientis-szel.
Webdesign: Osara LaMort