Liber AL vel Legis


II. FEJEZET - HADIT


1. Nu! the hiding of Hadit.
1. Nu! Hadit elrejtése.

2. Come! all ye, and learn the secret that hath not yet been revealed. I, Hadit, am the complement of Nu, my bride. I am not extended, and Khabs is the name of my House.
2. Gyertek! ti mind, és ismerjétek meg a titkot, mely még nem lett felfedve. Én, Hadit, kiegészítése vagyok Nu-nak, menyasszonyomnak. Nincs kiterjedésem, és Házam neve Khabs.

3. In the sphere I am everywhere the centre, as she, the circumference, is nowhere found.
3. A gömbben mindenhol a középpont vagyok, ahogy ő, a kerület, nem található.

4. Yet she shall be known & I never.
4. Mégis, ő ismert lesz & én soha.

5. Behold! the rituals of the old time are black. Let the evil ones be cast away; let the good ones be purged by the prophet! Then shall this Knowledge go aright.
5. Lásd! a régi idők rituáléi feketék. Űzessenek el a gonoszok; a jókat tisztítsa meg a próféta! Akkor válik megfelelővé ez a Tudás.

6. I am the flame that burns in every heart of man, and in the core of every star. I am Life, and the giver of Life, yet therefore is the knowledge of me the knowledge of death.
6. Én vagyok a láng, mely az ember minden szívében és minden csillag magvában ég. Én vagyok az Élet, és az Élet adója, de ezért az én ismeretem a halál ismerete.

7. I am the Magician and the Exorcist. I am the axle of the wheel, and the cube in the circle. Come unto me is a foolish word: for it is I that go.
7. Én vagyok a Mágus és az Ördögűző. Én vagyok a kerék tengelye, és a kocka a körben. A Jöjj hozzám ostoba szó: mert én vagyok az, aki megy.

8. Who worshipped Heru-pa-kraath have worshipped me; ill, for I am the worshipper.
8. Aki Heru-pa-kraath-ot imádta, engem imádott; helytelenül, hisz' én vagyok az imádó.

9. Remember all ye that existence is pure joy; that all the sorrows are but as shadows; they pass & are done; but there is that which remains.
9. Emlékezzetek mind, hogy a létezés tiszta gyönyör; hogy minden szomorúság csak olyan, mint az árnyék; elmúlnak & bevégeztettek; de ott van az, ami marad.

10. O prophet! thou hast ill will to learn this writing.
10. Ó próféta! gonosz szándékod van eme írás megtanulásával.

11. I see thee hate the hand & the pen; but I am stronger.
11. Látom, gyűlölöd a kezet & a tollat; de én erősebb vagyok.

12. Because of me in Thee which thou knowest not.
12. Mert benned vagyok, amiről nem tudsz.

13. for why? Because thou wast the knower, and me.
13. miért? mert te voltál a tudó, és én.

14. Now let there be a veiling of this shrine: now let the light devour men and eat them up with blindness!
14. Most légyen eme szentély elfátyolozva: most hadd nyelje el a fény az embereket és egye őket fel vaksággal!

15. For I am perfect, being Not; and my number is nine by the fools; but with the just I am eight, and one in eight: Which is vital, for I am none indeed. The Empress and the King are not of me; for there is a further secret.
15. Mert én tökéletes vagyok, mint Nem-lét; és a számom kilenc a bolondok szerint; de az igazakkal nyolc vagyok, és egy a nyolcban: Ami létfontosságú, mert én valóban semmi vagyok. A Császárnő és a Király nem tőlem valók; mert további titok rejtezik itt.

16. I am The Empress & the Hierophant. Thus eleven, as my bride is eleven.
16. Én vagyok a Császárnő & a Főpap. Így tizenegy, ahogy menyasszonyom tizenegy.

17. Hear me, ye people of sighing!
The sorrows of pain and regret
Are left to the dead and the dying,
The folk that not know me as yet.
17. Hallj engem, sóhajnak népe!
A megbánás és fájdalom
Holtak és haldoklók része,
Kik nem ismerik még arcom.

18. These are dead, these fellows; they feel not. We are not for the poor and sad: the lords of the earth are our kinsfolk.
18. Ezek halottak, ezek a fickók; ők nem éreznek. Nem a szegényekért és szomorúakért vagyunk: a föld urai a mi népünk.

19. Is a God to live in a dog? No! but the highest are of us. They shall rejoice, our chosen: who sorroweth is not of us.
19. Egy Isten éljen egy kutyában? Nem! de a legfennségesebbek közűlünk valók. Örvendezni fognak, a kiválasztottaink: aki szomorú, az nem közűlünk való.

20. Beauty and strength, leaping laughter and delicious languor, force and fire, are of us.
20. Szépség és erő, szökkenő nevetés és csodás ízű epekedés, hatalom és tűz való közülünk.

21. We have nothing with the outcast and the unfit: let them die in their misery. For they feel not. Compassion is the vice of kings: stamp down the wretched & the weak: this is the law of the strong: this is our law and the joy of the world. Think not, o king, upon that lie: That Thou Must Die: verily thou shalt not die, but live. Now let it be understood: If the body of the King dissolve, he shall remain in pure ecstasy for ever. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! The Sun, Strength & Sight, Light; these are for the servants of the Star & the Snake.
21. Nincs közösségünk a kirekesztettekkel és alkalmatlanokkal: hadd haljanak meg nyomorúságukban. Mivel nem éreznek. A szánalom a királyok vétke: tapossuk el a nyomorultat & a gyengét: ez az erősek törvénye: ez a mi törvényünk és a világ gyönyöre. Ne gondolj, ó király, ama hazugságra: Neked Meg Kell Halnod: soha nem halsz meg, hanem élni fogsz. Most érthető legyen: Ha egy Király teste feloldódik, tiszta extázisban marad mindörökre. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! A Nap, Erő & Látás, Fény; ezek járnak a Csillag & a Kígyó szolgáinak.

22. I am the Snake that giveth Knowledge & Delight and bright glory, and stir the hearts of men with drunkenness. To worship me take wine and strange drugs whereof I will tell my prophet, & be drunk thereof! They shall not harm ye at all. It is a lie, this folly against self. The exposure of innocence is a lie. Be strong, o man! lust, enjoy all things of sense and rapture: fear not that any God shall deny thee for this.
22. Én vagyok a Kígyó aki Tudást & Gyönyört és ragyogó dicsőséget ad, és felkavarja az emberek szívét részeg bódulattal. Hogy engem dicsőítsetek, vegyetek bort és furcsa szereket, melyekről beszélek prófétámnak, & bódítsátok magatok el általuk! Nem ártanak nektek egyáltalán. Hazugság ez az ostobaság magatok ellen. Az ártatlanság kimutatása hazugság. Légy erős, ó ember! Vágyakozz, élvezz mindent, mi érzéki és elragadtat: ne félj, hogy bármely Isten megtagad téged ezért.

23. I am alone: there is no God where I am.
23. Egyedül vagyok: nincs Isten ott, ahol én vagyok.

24. Behold! these be grave mysteries; for there are also of my friends who be hermits. Now think not to find them in the forest or on the mountain; but in beds of purple, caressed by magnificent beasts of women with large limbs, and fire and light in their eyes, and masses of flaming hair about them; there shall ye find them. Ye shall see them at rule, at victorious armies, at all the joy; and there shall be in them a joy a million times greater than this. Beware lest any force another, King against King! Love one another with burning hearts; on the low men trample in the fierce lust of your pride, in the day of your wrath.
24. Lássátok! ezek súlyos misztériumok; mert azok is barátim közül valók, kik remeték. Most ne higgyétek, hogy az erdőben, vagy a hegyen találjátok őket; hanem bíbor ágyakban, csodás női bestiák simogatják őket hatalmas végtagokkal, és tűz és fény a szemükben, és lángoló hajzuhatag körülöttük; ott találjátok őket. Látni fogjátok őket uralkodni, győzedelmes hadseregeknél, minden gyönyörnél; és bennük ennél milliószor nagyobb gyönyör lesz. Óvakodjatok, nehogy bármelyikőtök kényszerítse a másikat, Király a Király ellen! Szeressétek egymást lángoló szívvel; gázoljatok át az alantas embereken büszkeségetek bátor vágyában, dühötök napjaiban.

25. Ye are against the people, O my chosen!
25. Ti a népek ellen vagytok, Ó választottaim!

26. I am the secret Serpent coiled about to spring: in my coiling there is joy. If I lift up my head, I and my Nuit are one. If I droop down mine head, and shoot forth venom, then is rapture of the earth, and I and the earth are one.
26. Én vagyok a titkos Kígyó, feltekeredve, ugrásra készen; összetekeredésemben öröm lakozik. Ha felemelem a fejem, én és Nuitom egyek vagyunk. Ha lehajtom fejem, és mérget lövellek, a föld elragadtatása van, és én és a föld egyek vagyunk.

27. There is great danger in me; for who doth not understand these runes shall make a great miss. He shall fall down into the pit called Because, and there he shall perish with the dogs of Reason.
27. Nagy veszélyt rejtek magamban; mert aki nem érti meg ezeket a rúnákat, nagyot bukik. Le fog zuhanni a verembe, melynek neve Mert, és ott eltűnik az Értelem kutyáival.

28. Now a curse upon Because and his kin!
28. Most egy átkot Mertre és társaira!

29. May Because be accursed for ever!
29. Légyen Mert átkozott mindörökre!

30. If Will stops and cries Why, invoking Because, then Will stops & does nought.
30. Ha Akarat megáll és Miértet kiált, megidézve Mertet, akkor Akarat megáll & nem tesz semmit.

31. If Power asks why, then is Power weakness.
31. Ha Hatalom miértet kérd, akkor gyengeség Hatalom.

32. Also reason is a lie; for there is a factor infinite & unknown; & all their words are skew-wise.
32. Ugyanígy az értelem hazugság; mert van egy végtelen & ismeretlen tényező; & minden szavuk elferdített.

33. Enough of Because! Be he damned for a dog!
33. Elég Mertből! Legyen átkozott kutya!

34. But ye, o my people, rise up & awake!
34. De ti, ó én népem, emelkedjetek fel & ébredjetek!

35. Let the rituals be rightly performed with joy & beauty!
35. Legyenek a rituálék helyesen bemutatva, örömmel & szépséggel!

36. There are rituals of the elements and feasts of the times.
36. Vannak az elemek rituáléi és az idők ünnepei.

37. A feast for the first night of the Prophet and his Bride!
37. Egy ünnep a Próféta és Menyasszonya első éjjelére!

38. A feast for the three days of the writing of the Book of the Law.
38. Egy ünnep a Törvény Könyve megírásának három napjára.

39. A feast for Tahuti and the child of the Prophet - secret, O Prophet!
39. Egy ünnep Tahuti-nak és a Próféta gyermekének - titok, Ó Próféta!

40. A feast for the Supreme Ritual, and a feast for the Equinox of the Gods.
40. Egy ünnep a Legfelsőbb Rituáléra, és egy ünnep az Istenek Napéjegyenlőségére.

41. A feast for fire and a feast for water; a feast for life and a greater feast for death!
41. Egy ünnep a tűzért és egy ünnep a vízért; egy ünnep az életért és egy nagyobb ünnep a halálért!

42. A feast every day in your hearts in the joy of my rapture!
42. Egy ünnep minden nap a szívetekben elragadtatásom örömében!

43. A feast every night unto Nu, and the pleasure of uttermost delight!
43. Egy ünnep minden éjjel Nu - hoz, és a legvégső gyönyör élvezetének!

44. Aye! feast! rejoice! there is no dread hereafter. There is the dissolution, and eternal ecstasy in the kisses of Nu.
44. Igen! lakomázzatok! örvendezzetek! nincs többé rémület. A feloldódás van, és örök extázis Nu csókjaiban.

45. There is death for the dogs.
45. Halál van a kutyáknak.

46. Dost thou fail? Art thou sorry? Is fear in thine heart?
46. Elbuksz? Sajnálkozol? Félelem lakozik szívedben?

47. Where I am these are not.
47. Ahol én vagyok ezek nincsenek.

48. Pity not the fallen! I never knew them. I am not for them. I console not: I hate the consoled & the consoler.
48. Ne sajnáld azt, ki elesett! Soha nem ismertem őket. Nem nekik való vagyok. Nem vígasztalok: gyűlölöm a vigasztaltat & a vigasztalót.

49. I am unique & conqueror. I am not of the slaves that perish. Be they damned & dead! Amen. (This is of the 4: there is a fifth who is invisible, & therein am I as a babe in an egg.)
49. Egyedülálló & hódító vagyok. Nem a rabszolgák közül való vagyok, kik eltűnnek. Legyenek átkozottak & haljanak! Amen. (Ez a 4 - ről szól: van egy ötödik ki láthatatlan, & benne vagyok, mint csecsemő a tojásban.)

50. Blue am I and gold in the light of my bride: but the red gleam is in my eyes; & my spangles are purple & green.
50. Kék vagyok és arany menyasszonyom fényében: de a vörös csillogás a szememben van; & csillanásaim bíborak & zöldek.

51. Purple beyond purple: it is the light higher than eyesight.
51. Bíboron túli bíbor: a fény, mely magasabb, mint a látás.

52. There is a veil: that veil is black. It is the veil of the modest woman; it is the veil of sorrow, & the pall of death: this is none of me. Tear down that lying spectre of the centuries: veil not your vices in virtuous words: these vices are my service; ye do well, & I will reward you here and hereafter.
52. Van egy fátyol: ez a fátyol fekete. Ez az szemérmes asszony fátyla; ez a szomorúság fátyla & a halál szemfedele: ez nem belőlem való. Tépjétek le a századok eme hazug kísértetét: ne leplezzétek hibáitok erényes szavakkal: ezen hibák az én szolgálatom; jól cselekedtek, & megjutalmazlak benneteket itt & a túlvilágon.

53. Fear not, o prophet, when these words are said, thou shalt not be sorry. Thou art emphatically my chosen; and blessed are the eyes that thou shalt look upon with gladness. But I will hide thee in a mask of sorrow: they that see thee shall fear thou art fallen: but I lift thee up.
53. Ne félj, ó Próféta, mikor ezen szavak szólnak, nem fogod sajnálni. Te hangsúlyosan a kiválasztottam vagy; és áldottak a szemek melyekre örömmel tekintesz. De a sanyarúság maszkja mögé rejtelek: azok, kik látnak félni fognak, hogy bukott vagy: de felemellek.

54. Nor shall they who cry aloud their folly that thou meanest nought avail; thou shall reveal it: thou availest: they are the slaves of because: They are not of me. The stops as thou wilt; the letters? change them not in style or value!
54. Azok sem számítanak, kik hangosan kiáltják ostobaságukat; fel fogod fedni: te számítasz: ők a mert rabszolgái: Ők nem belőlem valók. A pontok akaratod szerint; a betűk? ne változtasd őket sem stílusban, sem értékben!

55. Thou shalt obtain the order & value of the English Alphabet; thou shalt find new symbols to attribute them unto.
55. Szerezd meg az angol ábécé rendjét & értékét; új szimbólumokat fogsz találni, melyeknek megfeleltethetőek.

56. Begone! ye mockers; even though ye laugh in my honour ye shall laugh not long: then when ye are sad know that I have forsaken you.
56. Takarodjatok! ti gúnyolódók; még ha tiszteletemre nevettek is, nem nevettek sokáig: akkor mikor szomorúak lesztek, tudni fogjátok, hogy elhagytalak benneteket.

57. He that is righteous shall be righteous still; he that is filthy shall be filthy still.
57. Az, ki igaz, igaz is marad; az, ki mocskos, mocskos is marad.

58. Yea! deem not of change: ye shall be as ye are, & not other. Therefore the kings of the earth shall be Kings for ever: the slaves shall serve. There is none that shall be cast down or lifted up: all is ever as it was. Yet there are masked ones my servants: it may be that yonder beggar is a King. A King may choose his garment as he will: there is no certain test: but a beggar cannot hide his poverty.
58. Igen! ne a változásra tekintsetek: olyanok lesztek, amilyenek vagytok, & nem mások. Ezért a föld királyai Királyok maradnak mindörökre: a rabszolgák szolgálni fognak. Senki nem taszíttatik le, vagy emeltetik fel: minden örökké olyan, mint volt. De szolgáim vannak kik maszkot viselnek: lehet, hogy az egyszerű koldus egy Király. Egy Király akarata szerint választhatja ruháit: nincs biztos próbája: de egy rabszolga nem rejtheti el szegénységét.

59. Beware therefore! Love all, lest perchance is a King concealed! Say you so? Fool! If he be a King, thou canst not hurt him.
59. Óvakodj ezért! Szeress mindenkit, mert lehet, hogy rejtőző Király! Így szólsz? Ostoba! Ha ő egy Király, nem tudsz ártani neki.

60. Therefore strike hard & low, and to hell with them, master!
60. Ezért üssetek keményen & alacsonyan, és a pokolba velük, kerekedjetek felül!

61. There is a light before thine eyes, o prophet, a light undesired, most desirable.
61. Egy fény van szemeid előtt, ó Próféta, egy kívánatlan fény, a legkívánatosabb.

62. I am uplifted in thine heart; and the kisses of the stars rain hard upon thy body.
62. Felmagasztaltatok szívedben; és a csillagok csókjai súlyosan záporoznak testedre.

63. Thou art exhaust in the voluptuous fullness of the inspiration; the expiration is sweeter than death, more rapid and laughterful than a caress of Hell's own worm.
63. Kimerült vagy az ihletettség érzéki teljességében; a kimerültség édesebb, mint a halál, gyorsabb és nevetéssel telibb, mint a Pokol férgének simítása.

64. Oh! thou art overcome: we are upon thee; our delight is all over thee: hail! hail: prophet of Nu! prophet of Had! prophet of Ra-Hoor-Khu! Now rejoice! now come in our splendour & rapture! Come in our passionate peace,& write sweet words for the Kings.
64. Ó! legyőzettél: rajtad vagyunk; gyönyörünk mindened átjárja: üdvöz légy! üdvöz légy: Nu prófétája! Had prófétája! Ra-Hoor Khu prófétája! Most örvendezz! most jer fényességünkbe & elragadtatásunkba! Jer szenvedélyes békénkbe, & írj édes szavakat a Királyoknak.

65. I am the Master: thou art the Holy Chosen One.
65. Én vagyok az Úr: te vagy a Szent Kiválasztott!

66. Write, & find ecstasy in writing! Work, & be our bed in working! Thrill with the joy of life & death! Ah! thy death shall be lovely: whoso seeth it shall be glad. Thy death shall be the seal of the promise of our age long love. Come! lift up thine heart & rejoice! We are one; we are none.
66. Írj, & lelj extázisra az írásban! Dolgozz, & légy ágyunk a munkában! Borzongj az élet & halál gyönyörével! Ah! halálod csodás lesz: boldogság annak, ki látja. Halálod lesz pecsétje korszak-hosszú szeretetünk ígéretének. Jöjj! emeld fel szíved& örvendezz! Egyek vagyunk; semmi vagyunk.

67. Hold! Hold! Bear up in thy rapture; fall not in swoon of the excellent kisses!
67. Állj! Állj! Bírd ki elragadtatásodat; ne zuhanj ájulásba a csodás csókoktól!

68. Harder! Hold up thyself! Lift thine head! breathe not so deep - die!
68. Erősebben! Tartsd magad! Emeld fel fejed! ne lélegezz oly mélyen - halj meg!

69. Ah! Ah! What do I feel? Is the word exhausted?
69. Ah! Ah! Mit érzek? Kimerült lenne a szó?

70. There is help & hope in other spells. Wisdom says: be strong! Then canst thou bear more joy. Be not animal; refine thy rapture! If thou drink, drink by the eight and ninety rules of art: if thou love, exceed by delicacy; and if thou do aught joyous, let there be subtlety therein!
70. Segítség & remény van más varázslatokban. Bölcsesség azt mondja: légy erős! Akkor több gyönyört tudsz elviselni. Ne légy állat; finomítsd elragadtatásodat! Ha iszol, a művészet nyolc és kilencven szabálya szerint igyál: ha szeretsz, gyengédséggel haladd meg; és ha bármi gyönyörtelit teszel, légyen benne elmésség.

71. But exceed! Exceed!
71. De haladj túl! Haladj túl!

72. Strive ever to more! and if thou art truly mine -- and doubt it not, an if thou art ever joyous! -- death is the crown of all.
72. Nyúlj mindig többért! és ha tényleg enyém vagy - és ne kételkedj, ha valaha boldog vagy! - a halál mindennek koronája.

73. Ah! Ah! Death! Death! thou shalt long for death. Death is forbidden, o man, unto thee.
73. Ah! Ah! Halál! Halál! kívánni fogod a halált. A Halál tiltott, ó ember, számodra.

74. The length of thy longing shall be the strength of its glory. He that lives long & desires death much is ever the King among the Kings.
74. Vágyad hossza lesz dicsőségének ereje. Az, ki hosszan él & nagyon vágyja a halált örökké a Király a Királyok közt.

75. Aye! listen to the numbers & the words:
75. Igen! figyeld a számokat & a szavakat:

76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. What meaneth this, o prophet? Thou knowest not; nor shalt thou know ever. There cometh one to follow thee: he shall expound it. But remember, o chosen one, to be me; to follow the love of Nu in the star-lit heaven; to look forth upon men, to tell them this glad word.
76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. Mit jelent ez, ó próféta? Nem tudod; nem is tudod meg soha. Jön majd egy, hogy kövessen téged: ő kifejti. De emlékezz, ó kiválasztott, hogy légy én; hogy kövesd Nu szerelmét a csillagfényes mennyben; hogy tekints az emberekre, hogy mondd el nekik ezt a boldog szót.

77. O be thou proud and mighty among men!
77. Ó légy büszke és hatalmas az emberek közt!

78. Lift up thyself! for there is none like unto thee among men or among Gods! Lift up thyself, o my prophet, thy stature shall surpass the stars. They shall worship thy name, foursquare, mystic, wonderful, the number of the man; and the name of thy house 418.
78. Emeld fel magad! mert senki nincs, ki hozzád hasonló lenne az emberek közt vagy az Istenek közt! Emeld fel magad, ó én prófétám, tartásod túlnyúlik majd a csillagokon. Imádni fogják neved, tisztességest, misztikust, csodálatost, az ember számát; és a házad nevét, (mely) 418.

79. The end of the hiding of Hadit; and blessing & worship to the prophet of the lovely Star!
79. Hadit elrejtésének vége; és áldás & imádat a kedves Csillag prófétájának!A thelema.hu weboldal célja a Thelema filozófiáját hozzáférhetővé tenni a magyar nyelvű olvasók számára.
A szövegek az Interneten fellelhető források fordításai, melyek eredeti helyét mindenhol jelezzük.
A thelema.hu oktatási/ismeretterjesztési céllal jött létre, nem áll kapcsolatban semmilyen módon a szövegek jogtulajdonosával, az Ordo Templi Orientis-szel.
Webdesign: Osara LaMort