Liber AL vel Legis


I. FEJEZET - NUIT


1. Had! The manifestation of Nuit.
1. Had! Nuit megtestesülése.

2. The unveiling of the company of heaven.
2. A mennyek társaságának leleplezése.

3. Every man and every woman is a star.
3. Minden férfi és minden nõ egy csillag.

4. Every number is infinite; there is no difference.
4. Minden szám végtelen; nincs különbség.

5. Help me, o warrior lord of Thebes, in my unveiling before the Children of men!
5. Segíts nekem, ó Théba harcos ura, az emberek Gyermekei elõtti leleplezésemben!

6. Be thou Hadit, my secret centre, my heart & my tongue!
6. Légy Hadit, a titkos központom, szívem & nyelvem!

7. Behold! it is revealed by Aiwass the minister of Hoor-paar-kraat.
7. Lásd! Aiwass fedi fel, Hoor-paar-kraat követe.

8. The Khabs is in the Khu, not the Khu in the Khabs.
8. A Khabs van a Khuban, nem a Khu a Khabsban.

9. Worship then the Khabs, and behold my light shed over you!
9. Imádd hát a Khabsot, és lásd, mint fényem rádömlik!

10. Let my servants be few & secret: they shall rule the many & the known.
10. Legyen szolgám kevés & rejtett: õk uralják majd a sokaságot & az ismertet.

11. These are fools that men adore; both their Gods & their men are fools.
11. Ezen bolondoknak hódolnak az emberek; mind Isteneik & embereik bolondok.

12. Come forth, o children, under the stars, & take your fill of love!
12. Gyertek elõ, ó gyermekek, a csillagok alá, & vegyétek részeteket a szerelembõl!

13. I am above you and in you. My ecstasy is in yours. My joy is to see your joy.
13. Felettetek és bennetek vagyok. Extázisom a tiétekben van. Örömöm a ti örömötöket látni.

14. Above, the gemmed azure is
The naked splendour of Nuit;
She bends in ecstasy to kiss
The secret ardours of Hadit.
The winged globe, the starry blue,
Are mine, O Ankh-af-na-khonsu!
14. Fenn, a gyémántos azúr ég
Mezítelen csodás Nuit;
Hajlik, csókja extázisban ég,
Lent rejtve vágyik rá Hadit.
A szárnyas gömb, csillag-azúr,
Enyém mind, Ó Ankh-af-na-khonsu!

15. Now ye shall know that the chosen priest & apostle of infinite space is the prince-priest the Beast; and in his woman called the Scarlet Woman is all power given. They shall gather my children into their fold: they shall bring the glory of the stars into the hearts of men.
15. Most tudjátok meg, hogy a végtelen tér választott papja & apostola a herceg-pap a Fenevad; és az asszonyában, akit Skarlát Asszonynak neveznek, adott minden erõ. Õk gyûjtik össze gyermekeimet aklukban: õk hozzák a csillagok dicsõségét az emberek szívébe.

16. For he is ever a sun, and she a moon. But to him is the winged secret flame, and to her the stooping starlight.
16. Mert a Fenevad örökké egy nap, és a Skarlát Asszony egy hold. De a Fenevadé a szárnyas titkos láng, és a Skarlát Asszonyé a hajló csillagfény.

17. But ye are not so chosen.
17. De ti nem vagytok ily kiválasztottak.

18. Burn upon their brows, o splendrous serpent!
18. Égj szemöldökükön, ó ragyogó kígyó!

19. O azure-lidded woman, bend upon them!
19. Ó azúr szemhéjú asszony, hajolj föléjük!

20. The key of the rituals is in the secret word which I have given unto him.
20. A rituálék kulcsa a titkos szóban van, melyet a Fenevadnak adtam.

21. With the God & the Adorer I am nothing: they do not see me. They are as upon the earth; I am Heaven, and there is no other God than me, and my lord Hadit.
21. Az Istennel & az Imádóval semmi vagyok: õk nem látnak engem. Õk olyanok, mint a földön; én vagyok a Menny, és nincs más Isten, csak én, és az én uram Hadit.

22. Now, therefore, I am known to ye by my name Nuit, and to him by a secret name which I will give him when at last he knoweth me. Since I am Infinite Space, and the Infinite Stars thereof, do ye also thus. Bind nothing! Let there be no difference made among you between any one thing & any other thing; for thereby there cometh hurt.
22. Most, ezért, Nuit nevemen ismertek engem, Õ pedig egy titkos nevemen, melyet neki adok mikor végre megismer. Mivel én a Végtelen Tér és annak Végtelen Csillagjai vagyok, tegyetek ti is így. Oldódjatok fel! Ne legyen köztetek különbség téve egyetlen dolog & másik dolog között sem; mert ezáltal ebbõl jön a fájdalom.

23. But whoso availeth in this, let him be the chief of all!
23. De az, ki segítségre van ebben, legyen õ mindenek ura!

24. I am Nuit, and my word is six and fifty.
24. Nuit vagyok, és a szavam hat és ötven.

25. Divide, add, multiply, and understand.
25. Ossz, adj össze, szorozz, és érts.

26. Then saith the prophet and slave of the beauteous one: Who am I, and what shall be the sign? So she answered him, bending down, a lambent flame of blue, all-touching, all penetrant, her lovely hands upon the black earth, & her lithe body arched for love, and her soft feet not hurting the little flowers: Thou knowest! And the sign shall be my ecstasy, the consciousness of the continuity of existence, the omnipresence of my body.
26. Majd szólt a szépséges prófétája és rabszolgája: Ki vagyok én, és mi lesz a jel? Õ így felelt, lehajolva, egy csillogó kék láng, mindent-megérintõ, mindent átható, kedves kezei a fekete földön, & hajlékony teste szerelemre ível, és puha lábai nem bántják az apró virágokat: Te tudod! És a jel az extázisom lesz, a létezés folyamatosságának tudatossága, testem mindenhol-jelenléte.

27. Then the priest answered & said unto the Queen of Space, kissing her lovely brows, and the dew of her light bathing his whole body in a sweet-smelling perfume of sweat: O Nuit, continuous one of Heaven, let it be ever thus; that men speak not of Thee as One but as None; and let them speak not of thee at all, since thou art continuous!
27. Majd a pap válaszolt & szólt a Tér Királynõjéhez, megcsókolva csodálatos szemöldökét, és a Királynõ fényének harmata a Pap egész testét az izzadtság édes illatú parfümjében fürdette: Ó Nuit, Mennyek örökkévalója, legyen örökké így; hogy az emberek ne beszéljenek rólad, mint Egy, hanem mint Senki; és ne beszéljenek rólad egyáltalán, mert te örökkévaló vagy!

28. None, breathed the light, faint & faery, of the stars, and two.
28. Senki, belélegezte a csillagok halovány & tûnékeny fényét, és kettõ.

29. For I am divided for love's sake, for the chance of union.
29. Mert megosztott vagyok a szerelem kedvéért, az egyesülés esélyéért.

30. This is the creation of the world, that the pain of division is as nothing, and the joy of dissolution all.
30. Ez a világ teremtése, hogy a megosztottság fájdalma mint semmi, és a feloldódás gyönyöre minden.

31. For these fools of men and their woes care not thou at all! They feel little; what is, is balanced by weak joys; but ye are my chosen ones.
31. Mert ne törõdj az emberek ezen bolondjaival és az õ sirámaikkal! Keveset éreznek; ami van, azt gyenge gyönyörök egyensúlyozzák ki; de ti vagytok az én választottaim.

32. Obey my prophet! follow out the ordeals of my knowledge! seek me only! Then the joys of my love will redeem ye from all pain. This is so: I swear it by the vault of my body; by my sacred heart and tongue; by all I can give, by all I desire of ye all.
32. Engedelmeskedjetek prófétámnak! kövessétek tudásom próbáit! csak engem keressetek! Akkor a szerelmem élvezetei megszabadítanak titeket minden fájdalomtól. Ez így van: esküszöm testem boltozatára; szent szívemre és nyelvemre; mindenre, mit adni tudok, mindenre, amit tõletek kívánok.

33. Then the priest fell into a deep trance or swoon, & said unto the Queen of Heaven; Write unto us the ordeals; write unto us the rituals; write unto us the law!
33. Ekkor a pap mély transzba, vagy ájulásba esett & így szólt a Mennyek Királynõjéhez: Írd le nekünk a próbákat; írd le nekünk a rituálékat; írd le nekünk a törvényt!

34. But she said: the ordeals I write not: the rituals shall be half known and half concealed: the Law is for all.
34. De a Királynõ így szólt: a próbákat nem írom le: a rituálék félig ismertek, félig rejtettek lesznek: a Törvény mindenkié.

35. This that thou writest is the threefold book of Law.
35. Ez, amit írsz, a Törvény háromrétû könyve.

36. My scribe Ankh-af-na-khonsu, the priest of the princes, shall not in one letter change this book; but lest there be folly, he shall comment thereupon by the wisdom of Ra-Hoor-Khuit.
36. Írnokom, Ankh-af-na-khonsu, hercegek papja, nem változtat egy betûnyit sem ezen a könyvön, de hogy ne legyen ostobaság, magyarázni fogja Ra-Hoor-Khuit bölcsessége által.

37. Also the mantras and spells; the obeah and the wanga; the work of the wand and the work of the sword; these he shall learn and teach.
37. Szintúgy a mantrákat és varázslatokat; az obeah-t és a wanga-t; a pálca munkáját és a kard munkáját; ezeket tanulja és tanítja majd meg.

38. He must teach; but he may make severe the ordeals.
38.Tanítania kell; de a próbákat szigorúvá teheti.

39. The word of the Law is .
39. A Törvény szava: .

40. Who calls us Thelemites will do no wrong, if he look but close into the word. For there are therein Three Grades, the Hermit, and the Lover, and the man of Earth. Do what thou wilt shall be the whole of the Law.
40 Aki Thelemitáknak hív minket, nem tesz rosszat, feltéve, hogy közelrõl a szó mélyére tekint. Mert Három Fokozat van benne, a Remete, és a Szeretõ, és a Föld embere. Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze.

41. The word of Sin is Restriction. O man! refuse not thy wife, if she will! O lover, if thou wilt, depart! There is no bond that can unite the divided but love: all else is a curse. Accursed! Accursed be it to the aeons! Hell.
41. A Bûn szava Korlátozás. Ó férfi! ne utasítsd vissza feleséged, ha akarja! Ó szeretõ, ha akarsz, távozz! Nincs kötelék mi egyesíthetné a megosztottat, csak a szerelem: minden más egy átok. Átkozott! Átkozott legyen az eonokon át! Pokol.

42. Let it be that state of manyhood bound and loathing. So with thy all; thou hast no right but to do thy will.
42. Legyen a sokság azon állapota megkötve és gyülölködõ. Így van mindeneddel; nincs jogod, csak hogy akaratod tedd.

43. Do that, and no other shall say nay.
43. Tedd azt, és senki nem mond nemet.

44. For pure will, unassuaged of purpose, delivered from the lust of result, is every way perfect.
44. Mert a tiszta akarat, céltól csillapítatlan, megváltva az eredmények utáni vágytól, minden szempontból tökéletes.

45. The Perfect and the Perfect are one Perfect and not two; nay, are none!
45. A Tökéletes és a Tökéletes egy Tökéletes és nem kettõ; nem, semmi!

46. Nothing is a secret key of this law. Sixty-one the Jews call it; I call it eight, eighty, four hundred & eighteen.
46. Semmi egy titkos kulcsa ennek a törvénynek. A Zsidók hatvanegynek hívják; én úgy hívom, nyolc, nyolcvan, négyszáz & tizennyolc.

47. But they have the half: unite by thine art so that all disappear.
47. De övék a fél: egyesítsd mûvészeteddel, hogy minden eltûnjön.

48. My prophet is a fool with his one, one, one; are not they the Ox, and none by the Book?
48. A prófétám bolond az egy, egy, egy-ével; ezek tán nem az Ökör, és semmi a Könyv szerint?

49. Abrogate are all rituals, all ordeals, all words and signs. Ra-Hoor-Khuit hath taken his seat in the East at the Equinox of the Gods; and let Asar be with Isa, who also are one. But they are not of me. Let Asar be the adorant, Isa the sufferer; Hoor in his secret name and splendour is the Lord initiating.
49. Eltöröltetett minden rituálé, minden próba, minden szó és jel. Ra-Hoor-Khuit elfoglalta székét Keleten az Istenek Napéjegyenlõségekor; és legyen Asar Isa-val, akik szintén egyek. De nem belõlem valók. Legyen Asar az imádó, Isa a szenvedõ; Hoor titkos nevében és ragogásában az avató Úr.

50. There is a word to say about the Hierophantic task. Behold! there are three ordeals in one, and it may be given in three ways. The gross must pass through fire; let the fine be tried in intellect, and the lofty chosen ones in the highest. Thus ye have star & star, system és system; let not one know well the other!
50. Egy szót kell szólni a fõpapi feladatról. Lásd! három próba egyben, és három módon adható. A durvának tûzön kell áthaladnia; a finomaknak próbáltassék meg intellektusuk, és a fennsõbséges kiválasztottak a legmagasabb módon. Így lészen nektek csillag & csillag, rendszer & rendszer; egyik se ismerje jól a másikat!

51. There are four gates to one palace; the floor of that palace is of silver and gold; lapis lazuli és jasper are there; and all rare scents; jasmine és rose, and the emblems of death. Let him enter in turn or at once the four gates; let him stand on the floor of the palace. Will he not sink? Amn. Ho! warrior, if thy servant sink? But there are means and means. Be goodly therefore: dress ye all in fine apparel; eat rich foods and drink sweet wines and wines that foam! Also, take your fill and will of love as ye will, when, where and with whom ye will! But always unto me.
51. Négy kapuja van egy palotának; eme palotának padlója arany és ezüst; lapis lazuli & jáspis van ott; és mindenfajta ritka illatszerek; jázmin & rózsa, és a halál jelképei. Hadd lépjen be sorban, vagy egyszerre a négy kapun; hadd álljon a palota padlóján. Nem fog elsüllyedni? Amn. Ho! harcos, ha szolgád elsüllyed? De vannak módszerek és módszerek. Légy bõkezû ezért: öltsetek magatokra jó ruhát; egyetek gazdag étkeket és igyatok édes borokat és borokat, melyek habzanak! Úgyszintén, vegyétek ki bõséges részeteket a szerelembõl ahogy akarjátok, amikor, ahol, és akivel akarjátok! De mindig énhozzám.

52. If this be not aright; if ye confound the space-marks, saying: They are one; or saying, They are many; if the ritual be not ever unto me: then expect the direful judgments of Ra Hoor Khuit!
52. Ha ez nem folyik rendben, ha összekeveritek a tér-jeleket, mondván: Õk egyek; vagy mondván: Õk sokaság; ha a rituálé egyszer is nem hozzám szól: számítsatok Ra Hoor Khuit szörnyû ítéletére!

53. This shall regenerate the world, the little world my sister, my heart & my tongue, unto whom I send this kiss. Also, o scribe and prophet, though thou be of the princes, it shall not assuage thee nor absolve thee. But ecstasy be thine and joy of earth: ever To me! To me!
53. Ez újjászüli a világot, a kis világot húgomat, szívemet & nyelvemet, kihez küldöm eme csókot. Úgyszintén, ó írnok és próféta, bár hercegek közül való vagy, ez nem csillapít téged, sem fel nem oldoz. De extázis lesz tiéd és föld boldogsága: örökkön Hozzám! Hozzám!

54. Change not as much as the style of a letter; for behold! thou, o prophet, shalt not behold all these mysteries hidden therein.
54. Egyetlen betû formáját se változtasd meg, mert lásd! te, ó próféta, nem látod mindezen benne rejtett misztériumokat.

55. The child of thy bowels, he shall behold them.
55. Beleidnek gyermeke, õ látja majd azokat.

56. Expect him not from the East, nor from the West; for from no expected house cometh that child. Aum! All words are sacred and all prophets true; save only that they understand a little; solve the first half of the equation, leave the second unattacked. But thou hast all in the clear light, and some, though not all, in the dark.
56. Ne Keletrõl várd õt, sem Nyugatról; mert nem a várt házból jön az a gyermek. Aum! Minden szó szent és minden próféta igaz; kivéve, hogy csak keveset értenek; oldd meg az egyenlet elsõ felét, hagyd a másodikat érintetlen. De tiéd minden a tiszta fényben, és némely, bár nem mind, a sötétben.

57. Invoke me under my stars! Love is the law, love under will. Nor let the fools mistake love; for there are love and love. There is the dove, and there is the serpent. Choose ye well! He, my prophet, hath chosen, knowing the law of the fortress, and the great mystery of the House of God. All these old letters of my Book are aright; but is not the Star. This also is secret: my prophet shall reveal it to the wise.
57. Idézz meg csillagaim alatt! Szerelem a törvény, szerelem az akarat alatt. Ne engedd a bolondokat összetéveszteni se a szerelmet; mert van szerelem és szerelem. Van a galamb, és van a kígyó. Jól válasszatok! Õ, prófétám, választott, ismerve az erõd törvényét, és Isten Házának hatalmas rejtélyét. Könyvem mindezen öreg betûi rendben vannak; de nem a Csillag. Ez úgyszintén titok: prófétám felfedi majd a bölcseknek.

58. I give unimaginable joys on earth: certainty, not faith, while in life, upon death; peace unutterable, rest, ecstasy; nor do I demand aught in sacrifice.
58. Elképzelhetetlen gyönyört adok a földön: biztosságot, nem hitet, az életben, a halálban; kimondhatatlan békét, pihenést, extázist; s nem követelek semmi áldozatot.

59. My incense is of resinous woods és gums; and there is no blood therein: because of my hair the trees of Eternity.
59. Füstölõm gyantás fákból & mézgákból való; és nincs benne vér: mert hajam az Örökkévalóság fái.

60. My number is 11, as all their numbers who are of us. The Five Pointed Star, with a Circle in the Middle, & the circle is Red. My colour is black to the blind, but the blue & gold are seen of the seeing. Also I have a secret glory for them that love me.
60. Számom 11, mint mindazok száma, kik közülünk valók. Az Öt Ágú Csillag, Körrel a Közepében, & a kör Vörös. Színem fekete a vaknak, de a kék & arany látszik a látónak. Úgyszintén, titkos dicsõségem van azoknak, kik szerelmeseim.

61. But to love me is better than all things: if under the night stars in the desert thou presently burnest mine incense before me, invoking me with a pure heart, and the Serpent flame therein, thou shalt come a little to lie in my bosom. For one kiss wilt thou then be willing to give all; but whoso gives one particle of dust shall lose all in that hour. Ye shall gather goods and store of women and spices; ye shall wear rich jewels; ye shall exceed the nations of the earth in spendour és pride; but always in the love of me, and so shall ye come to my joy. I charge you earnestly to come before me in a single robe, and covered with a rich headdress. I love you! I yearn to you! Pale or purple, veiled or voluptuous, I who am all pleasure and purple, and drunkenness of the innermost sense, desire you. Put on the wings, and arouse the coiled splendour within you: come unto me!
61. De szerelmemnek lenni jobb, mint minden más: ha most az éji csillagok alatt a füstölõm égeted elõttem a sivatagban, hívva engem tiszta szívvel, és a Kígyó lánggal benne, jöhetsz kicsit, hogy keblemen nyugodj. Egy csókért akkor mindent odaadnál; de aki egy porszem töredékét adja, mindent elveszít abban az órában. Gyûjtsetek javakat és készletet nõkbõl és fûszerekbõl; viseljetek gazdag ékszereket, haladjátok túl a föld népeit ragyogásban & büszkeségben; de mindig az én szerelmemben, és így juttok el az én gyönyörömhöz. Parancsolom neked, hogy járulj elém egyetlen köntösben, befödve gazdag fejfedõvel. Szeretlek! Sóvárgok utánad! Sápadt, vagy bíbor; fátyolozott, vagy kívánatos, én ki minden gyönyörûség és bíbor, és a legbelsõbb érzék részegsége vagyok, kívánlak. Vedd magadra a szárnyakat, és ébreszd fel a tekergõzõ csillogást benned: jöjj hozzám!

62. At all my meetings with you shall the priestess say -- and her eyes shall burn with desire as she stands bare and rejoicing in my secret temple -- To me! To me! calling forth the flame of the hearts of all in her love-chant.
62. Minden találkozásomkor veled így szóljon a papnõ - és égjenek szemei a vágytól, amint ott áll mezítelenül és örvendezve titkos templomomban - Hozzám! Hozzám! elõhívva mindenki szívének lángját szerelmi dalában.

63. Sing the rapturous love-song unto me! Burn to me perfumes! Wear to me jewels! Drink to me, for I love you! I love you!
63. Énekeld az elragadó szerelmi dalt énhozzám! Égess nekem illatos füstölõt! Viselj nekem ékszereket! Igyál rám, mert szeretlek! Szeretlek!

64. I am the blue-lidded daughter of Sunset; I am the naked brilliance of the voluptuous night-sky.
64. Naplemente kék-szemhéjú lánya vagyok; én vagyok az érzéki éji ég mezítelen csillogása.

65. To me! To me!
65. Hozzám! Hozzám!

66. The Manifestation of Nuit is at an end.
66. Nuit megtestesülése végéhez ért.A thelema.hu weboldal célja a Thelema filozófiáját hozzáférhetõvé tenni a magyar nyelvû olvasók számára.
A szövegek az Interneten fellelhetõ források fordításai, melyek eredeti helyét a linkekben jelezzük.
A thelema.hu oktatási/ismeretterjesztési céllal jött létre, nem áll kapcsolatban semmilyen módon a szövegek jogtulajdonosával, az Ordo Templi Orientis-szel.
Webdesign: Osara LaMort